Rekisteri- ja tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523 /1999) 10 § ja 24 §:n mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä
Cent-Listat Oy (jäljempänä ”CENT”)
Y-tunnus 2294438-7
Meinalantie 59, 85100 Kalajoki

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Yhteyshenkilö Harri Junnikkala, harri.junnikkala@cent.fi

3. Rekisterin nimi
CENTin asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on CENTin asiakkaan ja CENTin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Tietojen tallentamisessa noudatetaan suppeimman tiedon -periaatetta, jolloin vain toiminnan kannalta oleelliset tiedot tallennetaan.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
Asiakassuhteen, asiakaspalvelun, työhakemuksen, lomakkeiden ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi, sekä muut kokonaisasiakkuuden ja CENTin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa CENTin ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:
Nimi, kutsumanimi, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot.
Tietoa henkilöistä, jotka ovat palvelleet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja.
Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja CENTin välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 3 vuotta.
Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan perustiedot tallennetaan säännönmukaisesti solmittaessa asiakassuhde. Asiakasyrityksen yhteyshenkilöiden nimi-, osoite- ja kuolintietojen päivitykset saadaan asiakkaiden ja heidän yhteisöjensä aktiivisuuden perusteella. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä erillisistä ilmoituksista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä esimerkiksi yritysten verkkosivuilta sekä palveluntarjoajilta (esim. Suomen Asiakastieto Oy), julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
CENT voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. CENT voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin CENT huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU:n mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin. CENT voi luovuttaa asiakkaiden yhteystietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaan tutkimuskäyttöön (esim. Pro gradu tutkimukset).

9. Rekisterin suojaus
CENT noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.
Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla, jotka suojaavat CENTin ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

10. Profilointi
Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia CENT voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.
Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

10.1 Google Analytics
Google Analytics on Googlen omistama seurantatyökalu, jolla keräämme tilastollista tietoa sivuston kävijöistä. Työkalu kertoo muun muassa paljonko sivustolla on vieraita tiettyinä aikoina ja mitä kautta kävijät tulevat sivustolle. Käytämme seurantatyökalua markkinoinnin ja kohderyhmiemme käyttäytymisen seurantaan sekä markkinoinnin ja viestinnän kohdentamiseen. Käytämme tietoja anonyymien ja koostettujen tilastojen laatimiseen, jotta ymmärtäisimme kuinka vierailijat käyttävät sivustoamme ja kuinka voimme parantaa sivuston rakennetta, sisältöä ja markkinoinnin kohdentamista. Voit lukea lisätietoja Googlen tietosuojakäytänteistä täältä: Googlen tietosuoja ja käyttöehdot ja Google Analyticsin tietosuojakäytännöt.

10.2 Facebook-pikseli
Facebook-pikseli on eväste mainonnan kohdentamiseen ja tulosten seuraamiseen Facebookissa. Pikselin avulla voidaan seurata muun muassa kuinka paljon kävijöitä Facebookista siirtyy mainoksen kautta verkkosivustolle. Facebook-pikseli kerää tietoja ainoastaan niistä käyttäjistä, joilla on Facebookin käyttäjätunnus ja jotka ovat antaneet Facebookille luvan käyttää evästeitä. Käytämme pikseliä mainostemme ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen oikeille kohderyhmille ja asiakkaille. Käytämme tietoja anonyymien ja koostettujen tilastojen laatimiseen ymmärtääksemme kuinka ihmiset käyttävät mainontaamme ja sivujamme. Tavoitteenamme on parantaa markkinointiviestintämme kohdentamista ja sisältöä sekä verkkosivustomme sisältöä ja rakennetta. Facebook-käyttäjä voi halutessaan muokata omia mainosasetuksiaan Facebookin käyttäjätilillään. Voit lukea lisätietoja Facebookin tietosuojakäytänteistä täältä: Facebookin tietosuojakäytänteet ja tietoa Facebookin evästekäytänteistä.

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita CENT kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on CENTin ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.
Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. CENT voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
Rekisteröity voi antaa CENTille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja CENTin asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa CENTin vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12.5 Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä CENTille tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

13. Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä CENTiin.
Sähköpostitse: harri.junnikkala@cent.fi
Postitse osoitteeseen: Cent-Listat Oy, Meinalantie 59, 85100 Kalajoki.
CENT voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Cent

Cent on Suomen laadukkaimpiin kuuluva kodin viimeistelytuotteiden valmistaja Keski-Pohjanmaan Kalajoelta. Valmistamme ja toimitamme kodin viimeistelyn tuotteet 30 vuoden kokemuksella. Ammattitaitoinen henkilökunta, modernit tuotantolinjat ja laadukkaat raaka-aineet takaavat korkean laadun, sekä minimaalisen ympäristökuormituksen. Missio on valmistaa ja toimittaa korkealaatuiset kodin viimeistelyn tuotteet kestävästi ja luotettavasti, sekä tarjota asiakkaillemme ensiluokkaista palvelua.